Strategijos lentelė

Konsultavimo veiklos Savivaldybė Laikas
Vietos veiklų grupių konsultavimas įgyvendinant bandomąsias integruotas strategijas, projektų rengimo,  projektų įgyvendinimo administravimo, NMA tarpinių atsiskaitymų parengimą, mokėjimo prašymų pateikimą ir k.t. klausimais Joniškio raj. savivaldybė, Joniškio rajono partnerystės VVG projekto vadovas, administratoriai, ir kiti (6 konsultuojami asmenys, periodiškai)Mažeikių raj. savivaldybė, Šiaurės Vakarų Lietuvos vietos veiklos projekto vadovas, administratoriai, ir kiti, (3 konsultuojami asmenys, periodiškai)Kelmės raj. savivaldybė, Kelmės krašto partnerystės VVG projekto vadovas, administratoriai, ir kiti, periodiškai (3 konsultuojami asmenys, periodiškai
Nuo 2007 m. sausio iki 2008 m. liepos mėn.Nuo 2007 m. sausio iki 2008 m. liepos mėn.Nuo 2007 m. sausio iki 2008 m. liepos mėn.
Vietos veiklos grupių konsultavimas rengiant Vietos plėtros strategijas 2008 -2014 metams Telšių raj. savivaldybė, Telšių rajono VVG,Mažeikių raj. savivaldybė,Šiaurės vakarų Lietuvos VVG,
Raseinių raj. savivaldybė, Raseinių krašto bendrijos,
Joniškio raj. savivaldybė, Joniškio rajono partnerystės VVG,
Kelmės raj. savivaldybė, Kelmės krašto partnerystės VVG,
Kaišiadorių raj. savivaldybė,
Kaišiadorių rajono VVG,
Su VVG nariais ir kaimo aktyvu atlikta vietovės ekonominės, socialinės, aplinkosauginės būklės studija. Darbinėse grupėse numatyti plėtros prioritetai, numatomos įgyvendinti priemonės. Parengtos ir laiku pateiktos Vietos plėtros strategijos 2008 – 2014 metams.
2007 m. sausio mėn. iki 2008 rugpjūčio 29 dienos. Projektas bus užbaigtas apie 2008 m. pabaigą.
Pranešimas tema „Kaimo plėtros programos įgyvendinimo galimybės 2007-2013 m.m. Mažeikių rajono savivaldybėje“ Mažeikių raj. savivaldybė, Mažeikių rajono tarybos nariai administracijos darbuotojai,  Šiaurės vakarų Lietuvos (VVG) valdyba, ( 2 val. 30 asmenų)  2007 11 20
Mažeikiai
Pranešimas tema „Kaimo plėtros programos įgyvendinimo galimybės 2007-2013 m.m. Telšių rajono savivaldybėje“ Telšių raj. savivaldybė, Telšių raj. VVG ataskaitinio susirinkimo dalyviai (1 val., 80 asmenų) 2008 04 25,
Telšiai
Pranešimas „Tarptautinis bendradarbiavimas” Telšių raj. savivaldybė, Telšių raj. VVG  forumas – konferencija ,,Tarpteritorinė ir ES šalių praktinė patirtis įgyvendinant Leader+ programa“,(1 val., 45 asmenų) 2008 01 18,
Telšiai
Pranešimas tema „Kaimo plėtros programos įgyvendinimo galimybės 2007-2013 m.m. Raseinių rajono savivaldybėje“ Raseinių raj. savivaldybė, Raseinių rajono tarybos nariai, administracijos darbuotojai,  Rasienių krašto bendrijos (VVG) valdyba,( 3 val. 15 asmenų) 2007 11 14,
Raseiniai
Pranešimas tema „Kaimo plėtros programos įgyvendinimo galimybės 2007-2013 m.m. Kelmės rajono savivaldybėje“ Kelmės raj. savivaldybė,
Kelmės rajono tarybos posėdžio dalyviai, kviestiniai asmenys: seniūnai, administracijos darbuotojai ( 2 val. 40 asmenų)
2007 10 23,
Kelmė
ŠVLVVG konferencijoje tema „Leader + nauda Mažeikių rajono savivaldybės kaimo vietovei: veiklos apžvalga ir perspektyvos“ pristatytas „ŠVLVVG teritorijos vietos plėtros strategijos  2008-2014  projektas“ Mažeikių raj. savivaldybė,
Šiaurės vakarų Lietuvos VVG konferencijos dalyviai: Mažeikių rajono tarybos nariai, seniūnai, administracijos darbuotojai, bendruomenių pirmininkai (2 val. 40 asmenų)
2007 12 14 ,
Mažeikiai
Kelmės krašto VVG konferencijoje „LEADER + programa ir Vietos veiklos plėtros  2008-2014 m.m. strategija“ pristatytas „Vietos plėtros  2008-2014 m.m. strategijos projektas“ Kelmės raj. savivaldybė,
Kelmės krašto VVG konferencijos dalyviai: Kelmės rajono administracijos darbuotojai, bendruomenių pirmininkai, seniūnai. (2 val. 60 asmenų)
2008 04 18,
Kelmė
Joniškio rajono VVG konferencijoje tema „Leader+programa ir Joniškio rajono kaimo plėtros 2008-2014 m. strategija“ pristatytas „Vietos plėtros  2008-2014 m.m. strategijos projektas“ Joniškio raj. savivaldybė,
Joniškio rajono VVG konferencijos dalyviai: Joniškio rajono tarybos nariai, seniūnai, administracijos darbuotojai, bendruomenių pirmininkai.
(2 val. 70 asmenų)
2008 04 29, Joniškis
 Raseinių krašto VVG  konferencijoje tema „Leader+programa ir Raseinių rajono kaimo plėtros 2008-2014 m. strategija“ pristatytas „Vietos plėtros  2008-2014 m.m. strategijos projektas“ Raseinių raj. savivaldybė
VVG“ Raseinių krašto bendrija“ konferencija,
dalyviai: Raseinių rajono tarybos nariai, seniūnai, administracijos darbuotojai, bendruomenių pirmininkai (2 val. 60 asmenų)
2008 05 07,
Raseiniai
 Telšių rajono VVG konferencijoje tema „Vietos plėtros  2008-2014 m.m. strategijos projektas“ Telšių raj. savivaldybė, Telšių raj. VVG  visuotinis susirinkimo dalyviai: rajono tarybos nariai, seniūnai, administracijos darbuotojai, bendruomenių pirmininkai (2 val., 60 asmenų)  2008 04 25
Telšiai
Kaišiadorių rajono VVG konferencija„Vietos plėtros  2008-2014 m.m. strategijos projektas pristatymas tvirtinimui“  Kaišiadorių raj. savivaldybė, Kaišiadorių raj. VVG  visuotinis susirinkimo dalyviai:seniūnai, administracijos darbuotojai, bendruomenių pirmininkai, kviestiniai svečiai (2 val., 70 asmenų) 2008 05 27
Kaišiadorių r.
Pranešimas tema „2007 -2013 m. vietos plėtros strategijos ruošimo ypatumai“ Švenčionių raj. savivaldybė,
Vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ bandomosios integruotos strategijos gyvenimo kokybei kaimo vietovėse gerinti įgyvendinimas“ baigiamoji konferencija. (1 val. 90 asmenų)
2008 08 21,
Švenčionių raj. Kaltanėnų kaimas,
Konsultuotos vietos veiklos grupės rengiant paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ veiklos sritį ,,techninė parama kaimo vietovių studijoms atlikti, vietos plėtros strategijoms rengti ir (arba) atnaujinti, asmenims, rengiantiems arba atnaujinantiems vietos plėtros strategiją, mokyti“  Elektrėnų savivaldybė, Prienų raj. savivaldybė, Trakų raj.savivaldybė, Švenčionių raj. savivaldybėElektrėnų savivaldybės VVG, Prienų rajono VVG, Trakų krašto VVG, Vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“
Administratorius, buhalterius
(48 val., 24 asmenų)
2007 m. spalio-2008 m. gegužės mėn.
Vietos veiklos grupių konsultavimas rengiant paraiškas paramai gauti, rengiant  Žuvininkystės regiono 2010-2013 metų vietos plėtros strategijas  Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė „Vilkauda”, jos teritorijos savivaldybės, žuvininkystės regiono valdžios, verslo, bendruomenių atstovai, vietos veiklos grupės aktyvas, 70 asmenųRaseinių rajono žuvininkystės veiklos grupė, Raseinių rajonas,
žuvininkystės regiono valdžios, verslo, bendruomenių atstovai, vietos veiklos grupės aktyvas, 60 asmenų
 2009 m. sausio mėn. – 2010 m. rugsėjo mėn.2009 m. sausio mėn. – 2010 m. rugsėjo mėn.