Mokymai lentelė

Užsakovas Projekto pavadinimas Laikas
Vykdyti mokymai pagal projektą „Raseinių VVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimo dalyvių gebėjimų ugdymas ir aktyvumo skatinimas“ pagal temas:17.1. Mokymai vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims bus vykdomi pagal sekančias temas:
1.„Vietos projektų ir paraiškų rengimas“ 2 d./16val.
2.„Vietos projektų įgyvendinimas ir administravimas“2 d./16 val.
3. „Strategijos įgyvendinimas, organizavimas ir priežiūra“1d./8 val.
4.„VVG veiklos darbo organizavimas ir Leader metodo įgyvendinimas“1 d./8 val.
5.„Vidaus ir tarptautinis bendradarbiavimas, bendrų projektų rengimas“1d./ 8 val.
6.„Apskaita ir viešųjų pirkimų organizavimas įgyvendinant strategiją“2 d. /16 val.
7.„Konsultavimas Leader metodo įgyvendinimo klausimais bei komandos formavimas ir stiprinimas“ 1 d./8 val.
8.„Leader metodo taikymas kaimo plėtros procese“ 1 d./8 val.
9.„Efektyvūs valdymo sprendimai, pokyčių iniciavimas ir strateginis valdymas“ 1 d./8 val.
17.2. Mokymai potencialiems vietos projektų vykdytojams bus vykdomi pagal sekančias temas:
1„Vietos projektų ir paraiškų rengimas“ (2 mokymai po 2 dienas, viso 4 dienos – 32 val.)
2.„Vietos projektų įgyvendinimas ir administravimas“ 1 d. – 8 val.
3.„Apskaita, viešųjų pirkimų organizavimas įgyvendinant vietos projektus“ 2 d. – 16 val.
Raseinių rajono savivaldybė, Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija “teritorijos potencialūs vietos projektų vykdytojai,   vietos plėtros strategiją įgyvendinantys asmenys, 110 asmenų, 152 val. 2009 m.
lapkričio 30 d.-
2010 vasario 28 d.
 Vykdyti mokymai pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė projektą „VVG ir potencialių pareiškėjų gebėjimų ugdymas, aktyvumo skatinimas ir telkimas vietos plėtros strategijos įgyvendinimui“
18.1. Mokymai vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims bus vykdomi pagal sekančias temas:
1.VVG narių motyvacija ir komandos formavimas 1 d./ 8val.
2.Strateginis valdymas“ 1 d./8 val.
3.Efektyvūs valdymo sprendimai, pokyčių iniciavimas ir valdymas 1d./8 val.
4.Strategijos įgyvendinimas, organizavimas ir priežiūra 1d./8 val.
5.VVG veiklos darbo organizavimas ir Leader metodo įgyvendinimas 1 d./8 val.
6.Vidaus ir tarptautinis bendradarbiavimas, bendrų projektų rengimas 1d./ 8 val.
7.Apskaita ir viešųjų pirkimų organizavimas įgyvendinant strategiją 1d / 8 val.
8.LEADER metodo taikymas kaimo plėtros procese 1d / 8 val.
9.Veiklos viešinimo organizavimas 1d / 8 val.
18.2.Mokymai potencialiems vietos projektų vykdytojams bus vykdomi pagal sekančias temas:
1.Bendruomenės motyvacija ir komandos formavimas 1d / 8 val.
2.Lėšų apskaita, viešųjų pirkimų organizavimas įgyvendinant vietos projektus 1d / 8 val.
3.Bendruomenės dokumentacijos tvarkymas, raštvedybos pagrindai 1d / 7 val. ir 1d / 8val.
4.Veiklos viešinimo organizavimas 1d / 8 val.
 Joniškio rajono savivaldybė, Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė teritorijos potencialūs vietos projektų vykdytojai,   vietos plėtros strategiją įgyvendinantys asmenys, 120 asmenų, 111 val.  2009m. gruodžio  06- 2010 m. vasario 28 d.
 Vykdyti mokymai pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė projektą „VVG ir potencialių pareiškėjų gebėjimų ugdymas, aktyvumo skatinimas ir telkimas vietos plėtros strategijos įgyvendinimui“19.1. Mokymai vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims bus vykdomi pagal sekančias tema:
Vietos projektų ir paraiškų rengimas pagal priemones „parama verslo kūrimui ir plėtrai“, „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinant vietos plėtros 2008-2014 m. strategiją 2 d/16 val.19.2.Mokymai potencialiems vietos projektų vykdytojams bus vykdomi pagal sekančias tema: Vietos projektų ir paraiškų rengimas pagal priemones „parama verslo kūrimui ir plėtrai“, „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinant vietos plėtros 2008-2014 m. strategiją 2 d/16 val.
Joniškio rajono savivaldybė, Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė teritorijos potencialūs vietos projektų vykdytojai,   vietos plėtros strategiją įgyvendinantys asmenys, 20 asmenų, 32 val  2010 m. balandžio 23d.-gegužės 20 d.
 Vykdomi mokymai pagal Šiaurės vakarų Lietuvos VVG projektą „VVG ir potencialių pareiškėjų gebėjimų ugdymas, aktyvumo skatinimas ir telkimas vietos plėtros strategijos įgyvendinimui“ temomis:20.1.Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“, „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ Vietos projektų ir paraiškų rengimas įgyvendinant Vietos plėtros 2008-2014 m.m.20.2.„Viešųjų pirkimų ypatumai: planavimas, pirkimo dokumentų ruošimas, ataskaitų rengimas, pirkimų vykdymas elektroninėmis ir kt. priemonėmis įgyvendinant Vietos plėtros 2008-2014 m.m. strategiją“

20.3.„Organizacijos buhalterinės apskaitos ypatumai, dokumentų tvarkymas, raštvedybos pagrindai. Mokėjimų prašymų ir ataskaitų rengimas potencialiems projekto vykdytojams įgyvendinant Vietos plėtros 2008-2014 m.m. strategiją“

 Mažeikių rajono savivaldybė, Šiaurės vakarų Lietuvos VVG  teritorijos potencialūs vietos projektų vykdytojai,  300 asmenų, 192 val  2010 m. kovo 15d. – 2010 m. spalio 13 d.
 Vykdymo mokymai pagal projektą „VVG ir potencialių pareiškėjų gebėjimų ugdymas, aktyvumo skatinimas ir telkimas vietos plėtros strategijai įgyvendinti“
temomis:
Vietos projektų ir paraiškų rengimas įgyvendinant Vietos plėtros 2008-2014 m.m. strategiją pagal priemones „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“, „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“. 120 val.„Viešųjų pirkimų ypatumai: planavimas, pirkimo dokumentų ruošimas, ataskaitų rengimas, pirkimų vykdymas elektroninėmis ir kt. priemonėmis įgyvendinant Vietos plėtros 2008-2014 m.m. strategiją“ 40 val. „Organizacijos buhalterinės apskaitos ypatumai, dokumentų tvarkymas, raštvedybos pagrindai. Mokėjimų prašymų ir ataskaitų rengimas potencialiems projekto vykdytojams įgyvendinant Vietos plėtros 2008-2014 m.m. strategiją“ 80 val.„Bendruomenės narių motyvacija, komandinis darbas“ 15 val
Telšių rajono savivaldybė, Telšių  rajono vietos veiklos grupės potencialūs pareiškėjai, 255 val., 380 asmenų  2010 m. liepos  07- 2010 m. lapkričio  30
Vykdyti mokymai/konsultavimas potencialiems vietos projektų vykdytojams, vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims pagal sekančias temas:s„Vietos projektų ir paraiškų rengimas įgyvendinant  vietos plėtros strategiją pagal priemonę: “Kaimų atnaujinimas ir plėtra” 2 d./16 val., 2 gr.; „Vietos projektų ir paraiškų rengimas įgyvendinant  vietos plėtros strategiją pagal priemones „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, 2 d./16 val., 1 gr.;

„Pastatų rekonstrukcijos,viešųjų erdvių įrengimo projektų rengimo reikalavimai“ 1 d./8 val. , 1 gr.;

„Vietos projektų rengimas  ir paraiškų pildymas pagal II prioritetą” 2 d./16 val., 1 gr.;

„Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo projekto valdymas“ 2 d./ 16 val., 1 gr.;

„Komandinis darbas. Motyvacija. Sprendimų priėmimas. Konfliktų valdymas“ 2 d./16 val., 1 gr.;

„Tarpregioninių  ir tarptautinių projektų inicijavimas, rengimas ir valdymas“ 1 d./8 val., 1 gr..

Švenčionių rajono savivaldybė, Švenčionių rajono vietos veiklos grupės  “Švenčionių partnerystė” potencialiems projektų vykdytojams: kaimo bendruomenių pirmininkai, nariai, VVG teritorijos įvairių juridinių asmenų atstovai,  VVG valdyba, administracija, kitas aktyvas (112 val., 100 konsultuotų asmenų) 2010 m. lapkričio mėn.- 2011 m. sausio mėn.
Vykdyti mokymai/konsultavimas potencialiems vietos projektų vykdytojams pagal sekančias temas:s „Vietos projektų rengimas ir įgyvendinimas pagal II prioriteto „Vietos iniciatyvų ir partnerystės stiprinimas, kaimo ekonomikos įvairinimas“ 4 val., 17 gr. Vilniaus rajono savivaldybė, Vilniaus rajono vietos veiklos grupės  potencialiems projektų vykdytojams: kaimo bendruomenių pirmininkai, nariai, (68 val., 136 konsultuotų asmenų) 2010 m. lapkričio mėn.- 2011 m. sausio mėn.
Vykdyti mokymai/konsultavimas vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims pagal sekančias temas:s „ Zarasų savivaldybės VVG strategijos vietos pareiškėjų paraiškų vertinimo etapai ir ypatumai. Vidaus tvarkos aprašo priedų formų pildymo tvarka administruojant vertinimo procesą“ 2 d. 16 val., 1 gr. Zarasų rajono savivaldybė,  Zarasų savivaldybė vietos veiklos grupės  valdyba, administracija, kitas aktyvas (16 val. iki 10 konsultuotų asmenų) 2011 m. vasario mėn.
Vykdyti mokymai/konsultavimas  potencialiems vietos projektų vykdytojams pagal sekančias temas:s „Mokymai vietos projektų rengėjams: projektų idėjų generavimas, vietos projektų identifikavimas, rengimas, įgyvendinimas ir administravimas“ 8 val., 10 gr. Vilniaus rajono savivaldybė, Vilniaus rajono vietos veiklos grupės  potencialiems projektų vykdytojams: kaimo bendruomenių pirmininkai, nariai, (80 val., 80 konsultuotų asmenų) 2011 m. kovo mėn.- balandžio mėn.
Vykdyti mokymai/konsultavimas potencialiems vietos projektų vykdytojams, vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims pagal sekančias temas:s „Vietos projektų ir paraiškų rengimas įgyvendinant Vietos plėtros 2009-2014 m. strategiją 2 d.,/ 16 val. 3 gr.; „Vietos projektų paraiškų vertinimas“ 2 d./16 val. 1 gr. Trakų rajono savivaldybė, Trakų krašto vietos veiklos grupės potencialiems projektų vykdytojams: kaimo bendruomenių pirmininkai, nariai, VVG teritorijos įvairių juridinių asmenų atstovai,  VVG valdyba, administracija, kitas aktyvas (40 val., 40 konsultuotų asmenų) 2011 m. gegužės- birželio mėn.
Vykdyti mokymai/konsultavimas  vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims pagal sekančias temas:  s „Vietos projektų ir paraiškų rengimas pagal priemones „ Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinant Vietos plėtros 2008-2014 m. strategiją“ 2 d./16 val., 1 gr. „Apskaita ir jos ypatumai ne pelno organizacijų veikloje. Finansinės atskaitomybės parengimas. Ne pelno organizacijų mokami mokesčiai ir įmokos. Dokumentacijos tvarkymas, raštvedyba” 1d./ 8 val., 1 gr.;

„VVG ir bendruomenės veiklos planavimas ir darbo organizavimas” 1d./ 8 val., 1 gr.;

„VVG ir bendruomenės įvaizdžio formavimas ir veiklos viešinimo organizavimas. Pažintinis  retorinis kompetencijos ugdymas” 1d./ 8 val., 1 gr.;

„Jaunimo motyvacija ir įtraukimas į VVG ir bendruomenių visuomeninę aktyvią veiklą“ 1d./ 8 val., 1 gr.;

„VVG teritorijos strateginis planavimas ir valdymas“ 1d./ 8 val., 1 gr.

Joniškio rajono savivaldybė, Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės  valdyba, administracija, kitas aktyvas (56 val. iki 60 konsultuotų asmenų) 2011 m. gegužės mėn.
Vykdyti mokymai/konsultavimas  potencialiems vietos projektų vykdytojams  pagal sekančias temas:  s „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinant Vietos plėtros 2008-2014 m. strategiją 2 d./16 val., 1 gr.; „Bendruomenės verslumo galimybės ir  ugdymas“ 1d./ 8 val., 1 gr.;

„Projektų idėjų generavimas, vietos projektų  paraiškų rengimas“ 1d./ 8 val., 1 gr.;

„Vietos projektų įgyvendinimas ir valdymas, vietos projekto finansų valdymas ir apskaita, mokėjimo prašymų rengimas“ 1d./ 8 val., 1 gr.;

„Viešųjų pirkimų planavimas, dokumentų rengimas, pirkimų organizavimas, pirkimo būdo pasirinkimas, pasiūlymų vertinimas, tiekėjų kvalifikacijos vertinimas, sutarčių sudarymas“ 1d./ 8 val., 1 gr.

Joniškio rajono savivaldybė, Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės  potencialūs projektų vykdytojai: kaimo bendruomenių pirmininkai, nariai, VVG teritorijos įvairių juridinių asmenų atstovai (48 val.,  50 konsultuotų asmenų) 2011 m. birželio mėn.
Vykdyti mokymai/konsultavimas potencialiems vietos projektų vykdytojams, vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims pagal sekančias temas:s „Vietos projektų ir paraiškų rengimas įgyvendinant Vietos plėtros 2009-2014 m. strategiją 2 d./16 val. 6 gr. Prienų rajono savivaldybė, Prienų rajono vietos veiklos grupės potencialiems projektų vykdytojams: kaimo bendruomenių pirmininkai, nariai, VVG teritorijos įvairių juridinių asmenų atstovai,  VVG valdyba, administracija, kitas aktyvas (96 val., 140 konsultuotų asmenų) 2011 m.gegužės mėn.
Vykdyti informaciniai renginiai/konsultavimas  potencialiems vietos projektų vykdytojams pagal sekančias temas:s „Vietos projektų paraiškų rengimas įgyvendinant vietos plėtros strategiją“2 val. 15 gr.;

 

 

Kaišiadorių rajono savivaldybė, Kaišiadorių vietos veiklos grupės potencialiems projektų vykdytojams: kaimo bendruomenių pirmininkai, nariai, VVG teritorijos įvairių juridinių asmenų atstovai (30 val., 150 konsultuotų asmenų) 2011 m. birželio mėn.
Vykdyti mokymai/konsultavimas potencialiems vietos projektų vykdytojams pagal sekančias temas:s „Vietos projektų paraiškų rengimas įgyvendinant vietos plėtros strategiją“1 d./8 val. 5 gr.;

 

 

Kaišiadorių rajono savivaldybė, Kaišiadorių vietos veiklos grupės potencialiems projektų vykdytojams: kaimo bendruomenių pirmininkai, nariai, VVG teritorijos įvairių juridinių asmenų atstovai (40 val., 50 konsultuotų asmenų) 2011 m. birželio mėn.
Vykdyti mokymai/konsultavimas potencialiems vietos projektų vykdytojams, vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims pagal sekančias temas:s“Konsultavimo ir mokymo LEADER metodo įgyvendinimo tematika: įgūdžių stiprinimas, paraiškų rengimas“, 2d./16 val., 3 gr.“Kaimo atnaujinimo projektų techninės dalies rengimas“, 2d./16 val., 4 gr.;

“Viešųjų pirkimų organizavimas“ 2d./16 val., 3 gr. ;

“Ugdomasis vadovavimas, grupės formavimas, asmeninių bendravimo įgūdžių lavinimas“, 1d./8 val., 2 gr.;

“Sutarčių sudarymas“, 1d./8 val., 2 gr.;

“Vietos projektų paraiškų rengimas“, 2d./16 val., 6 gr.

Trakų rajono savivaldybė, Trakų krašto vietos veiklos grupės potencialiems projektų vykdytojams: kaimo bendruomenių pirmininkai, nariai, VVG teritorijos įvairių juridinių asmenų atstovai,  VVG valdyba, administracija, kitas aktyvas (288 val., 200 konsultuotų asmenų) 2012 m. kovo mėn.-2013 m. gegužės mėn.
Vykdyti mokymai/konsultavimas potencialiems vietos projektų vykdytojams, vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims pagal sekančias temas:s“ Vietos projektų paraiškų rengimas” 5d./40 val., 5 gr.;“Kaimo atnaujinimo vietos projektų techninės projektų dalies dokumentai ir jiems keliami reikalavimai” 1d./8 val., 1 gr.;

“Kaimo atnaujinimo vietos projektų techninės projektų dalies dokumentai ir jiems keliami reikalavimai” 1d./8 val., 1 gr.;

“Informaciniai renginiai”, 3 vnt./12 val.

Prienų rajono savivaldybė, Prienų rajono vietos veiklos grupės potencialiems projektų vykdytojams: kaimo bendruomenių pirmininkai, nariai, VVG teritorijos įvairių juridinių asmenų atstovai,  VVG valdyba, administracija, kitas aktyvas (68 val., 120 konsultuotų asmenų) 2012 m. rugpjūčio-spalio mėn.
Vykdyti mokymai/konsultavimas  potencialiems vietos projektų vykdytojams pagal sekančias temas:s“Kaimo turizmo plėtra ir parama pagal Joniškio vietos veiklos grupės Vietos plėtros 2008 – 2014 metų strategijos priemonę „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, 1d./8 val., 1 gr. ;“Smulkus verslas, jo ypatumai ir parama pagal Joniškio vietos veiklos grupės Vietos plėtros 2008 – 2014 metų strategijos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, 1d./8 val., 1 gr. ;

“Bendravimo įgūdžių tobulinimas ir svarba NVO veiklai“,  1d./8 val., 1 gr.

“Derybų menas ir jo svarba sėkmingai organizacijos veiklai“,  1d./8 val., 1 gr.

“Statybos (paprastojo ir kapitalinio remonto, rekonstrukcijos, naujos statybos) techniniams dokumentams keliami reikalavimai įgyvendinant ir užbaigus vietos projektus, 1d./8 val., 1 gr.

“Bendravimo įgūdžių tobulinimas ir svarba NVO veiklai, 1d./8 val., 1 gr.

“Ugdomojo vadovavimo teorija ir jos praktinė nauda ((angl. Coaching)), 1d./8 val., 1 gr.

Joniškio rajono savivaldybė, Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės  potencialūs projektų vykdytojai: kaimo bendruomenių pirmininkai, nariai, VVG teritorijos įvairių juridinių asmenų atstovai (56 val.,  70 konsultuotų asmenų) 2012 m. lapkričio –gruodžio mėn.
Vykdyti mokymai/konsultavimas  potencialiems vietos projektų vykdytojams pagal sekančias temas:s „ Vietos projektų paraiškų rengimas pagal Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės „Vietos plėtros 2009-2014 m. strategijos“ priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas ir „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ 1 d./ 8 val. 5 gr.;Informaciniai renginiai, 15 vnt./ 4 val.

 

Kaišiadorių rajono savivaldybė, Kaišiadorių vietos veiklos grupės potencialiems projektų vykdytojams: kaimo bendruomenių pirmininkai, nariai, VVG teritorijos įvairių juridinių asmenų atstovai (100 val., 300 konsultuotų asmenų) 2012 m. gegužės -lapkričio mėn.
Vykdyti mokymai/konsultavimas potencialiems vietos projektų vykdytojams, vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims pagal sekančias temas:sStrateginis valdymas“, 2d./16 val., 1 gr.; „Strateginis planavimas“ 2d./16 val., 1 gr.;

„Vietos situacijos analizė“, 2d./16 val., 1 gr.;

„Sociologiniai tyrimai VVG teritorijoje“, 2d./16 val., 1 gr.;

„Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo organizavimas ir kontrolė“, 2d./16 val., 1 gr.;

 „Efektyvūs valdymo sprendimai numatant vietos plėtros strategiją“,2d./16 val., 1 gr.;

 „Vietos gyventojų apklausų tyrimų organizavimas ir etapai“,2d./16 val., 1 gr.;

„Vietos teritorijos išorinės, vidinės aplinkos įvertinimas, vietos teritorijos SSGG parengimas, poreikių identifikavimas“,2d./16 val., 1 gr.;

 „Smulkaus ir socialinio verslo būklė VVG teritorijoje ir plėtros perspektyvos“,2d./16 val., 1 gr.;

Komandos formavimas rengiant ir įgyvendinant Vietos plėtros 2014-2020 m. strategiją“,2d./16 val., 1 gr.

Prienų rajono savivaldybė, Prienų rajono vietos veiklos grupės potencialiems projektų vykdytojams: kaimo bendruomenių pirmininkai, nariai, VVG teritorijos įvairių juridinių asmenų atstovai,  VVG valdyba, administracija, kitas aktyvas (160 val., 130 konsultuotų asmenų) 2013 m. vasario-gegužės mėn.
Vykdyti mokymai/konsultavimas potencialiems vietos projektų vykdytojams pagal sekančias temas:s „Vietos projektų paraiškų vertinimas“, 2d./16 val., 1 gr.;“VVG narių motyvacija, komandos formavimas, VVG veiklos darbo organizavimas, konfliktų sprendimas“, 2d./16 val., 1 gr.;

“ Strategijos įgyvendinimo valdymas“, 2d./16 val., 1 gr.;

Joniškio rajono savivaldybė, Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės  potencialūs projektų vykdytojai: kaimo bendruomenių pirmininkai, nariai, VVG teritorijos įvairių juridinių asmenų atstovai (32 val.,  30 konsultuotų asmenų) 2013 m. sausio mėn.
Vykdyti mokymai/konsultavimas potencialiems vietos projektų vykdytojams pagal sekančias temas:s „ Vietos projektų paraiškų rengimas pagal Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Vietos plėtros 2009-2014 m. strategijos“ priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas ir „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ 2 d./ 16 val. 1 gr.;„ Vietos projektų paraiškų rengimas pagal Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Vietos plėtros 2009-2014 m. strategijos“II prioriteto priemones“ 2 d./ 16 val. 1 gr.

 

Švenčionių rajono savivaldybė, Švenčionių rajono vietos veiklos grupės  “Švenčionių partnerystė” potencialiems projektų vykdytojams: kaimo bendruomenių pirmininkai, nariai, VVG teritorijos įvairių juridinių asmenų atstovai,  VVG valdyba, administracija, kitas aktyvas (32 val., 20 konsultuotų asmenų) 2013 m. vasario mėn.
Vykdyti mokymai/konsultavimas  vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims pagal sekančias temas:„Leader metodo taykumas kaimo plėtros procese: (kodas-596131007), 1d./8val., 1 gr. Joniškio rajono savivaldybė, Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims,VVG nariai (8 val.,  10 konsultuotų asmenų) 2013 m. kovo mėn.
Vykdyti mokymo kursai pagal programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro projektą „Ekonominės veiklos kompetencijų ugdymas“ (Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos srities „Asmenų, susijusių su žemės ir miškų ūkio veikla, mokymas ir informavimas“ pirmąją  mokymo kryptį  programą „Savikainos skaičiavimas augalininkystės/gyvulininkystės ūkiuose“ (ūkininkams) ( 8 val., kodas 396134410).
  1. (24 val., 30 konsultuotų asmenų)
  2. 2013-04-16 Dieveniškių technologijų ir
  3. verslo mokykloje, Geranionų g. 36a,
  4. Dieveniškių mstl., Šalčininkų r.,
  5. 2013-04-18  Subačiaus seniūnijos
  6.  patalpose,

Aukštaičių a. 13, Subačiaus mstl.,

Kupiškio r.,

2013-04-19 Kaimo turizmo sodyboje,

Derliaus g. 15, Perlojoje, Varėnos r.,

 

2013 m.balandžio mėn.
Vykdyti mokymai/konsultavimas  vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims pagal sekančias temas:„Leader metodo taikumas kaimo plėtros procese“ (kodas-596131007), 1d./8val., 1 gr.„ Vietos veiklos grupių vadybos, įgyvendinant vietos plėtros strategijas, stiprinimas“, (kodas-396131007), 1d./8val., 1 gr. Prienų rajono savivaldybė,Prienų rajono vietos veiklos grupės VVG valdyba, administracija,kitas aktyvas (16 val., 20

konsultuotų asmenų)

2013 m.  balandžio mėn.
Vykdyti mokymai/konsultavimas vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims pagal sekančias temas:„Vietos projektų paraiškų vertinimas pagal Švenčionių rajono vietos veiklos grupės  vietos plėtros strategijos „Vietos plėtros 2009 – 2014 metų strategija“  II prioriteto „VVG teritorijos atnaujinimas ir plėtra siekiant gerinti gyventojų gyvenimo kokybę“ priemones‘, 2 d./ 16 val. 1 gr.;

„Vietos projektų paraiškų vertinimas pagal Švenčionių rajono vietos veiklos grupės  vietos plėtros strategijos„Vietos plėtros 2009 – 2014 metų strategija“  priemonę

„Parama verslo kūrimui ir plėtrai/

Kaimo turizmo veiklos skatinimas“,  2 d./ 16 val. 1 gr.;

„Vietos projektų paraiškų vertinimas pagal Švenčionių rajono vietos veiklos grupės  vietos plėtros strategijos „Vietos plėtros 2009 – 2014 metų strategija“ III prioriteto „Kaimo gyventojų aktyvumo skatinimas“ II priemonę „Jaunimo užimtumo ir pilietiškumo ugdymas“,2 d./ 16 val. 1 gr.

 

Švenčionių rajono savivaldybė, Švenčionių rajono vietos veiklos grupės  “Švenčionių partnerystė” VVG valdyba, administracija, kitas aktyvas (48 val., 30 konsultuotų asmenų) 2013 m. gegužės mėn.